Jump to the main content block

本校沿革

學校簡介logo

本校沿革:
    一、民國十七年八月設立甲種教育所。

    二、民國十九年三月改為台東廳關山郡溫泉教育所。

    三、民國二十三年六月再改為台東廳關山郡紅葉谷教育所。

    四、民國三十四年改稱紅葉國民小學。

    五、民國四十一年學生日漸減少,改隸於桃源國校紅葉分班。

    六、民國四十九年重新獨立。